Statūti


Biedrības "Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība" statūti

1.nodaļa. Vispārīgie noteikumi.
1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība” (turpmāk tekstā – Biedrība).
2.nodaļa. Biedrības darbības mērķi.
2. Biedrības mērķi ir:
 2.1. koordinēt mākslu terapijas profesionālo asociāciju darbību;
  2.1.2.organizēt mākslas terapeitu sertificēšanu;
  2.1.3.izstrādāt ieteikumus un projektus saistībā ar mākslu terapiju, lai palielinātu mākslas terapeitu devumu veselības aprūpē, sociālajā aprūpē un izglītības un zinātnes jomās;
  2.1.4. sekmēt mākslas terapeitu izglītošanu un tālākizglītības apmācību programmu izveidi un ieviešanu; sekmēt pieredzes apmaiņas studiju un mācības prakses programmu ieviešanu mākslas terapijas studentu iesaistīšanos zinātnisko pētījumu un praktisko pētījumu projektos Latvijā un ārvalstīs;
  2.1.5. veikt pētījumus, sniegt atzinumus un eksperta slēdzienus jautājumos, kas saistīti ar mākslu terapiju, tās metodēm un tehniku, to pielietošanas iespējām un rezultātiem, kā arī jautājumos, kas saistīti ar mākslas terapeitu profesionālo darbību Latvijā un pasaulē;
  2.1.6. noteikt mākslas terapeita specializācijas un profesionālās darbības kvalitātes kritērijus;
  2.1.7. veikt jebkuru citu darbību, kas nav pretrunā ar likumu un Biedrības statūtiem un kalpo Biedrības mērķu sasniegšanai.
3.nodaļa. Biedrības uzdevumi.
3.1. Biedrības uzdevumi ir:
 3.1.1. Savu mērķu sasniegšanai Biedrība sadarbojas ar valsts un pašvaldības iestādēm, citām organizācijām un apvienībām, masu informācijas līdzekļiem un citām juridiskām un fiziskām personām.
 3.1.2. Savu mērķu sasniegšanai Biedrībai ir tiesības veikt arī publisku darbību, kas nav pretrunā ar likumu un šiem statūtiem.
Cita starpā, šajā nolūkā Biedrība ir tiesīga:
- brīvi izplatīt informāciju par savu darbību;
- izveidot un izdot savus izdevumus un citus masu informācijas līdzekļus;
- organizēt mītiņus, demonstrācijas, ielu gājienus un sapulces publiskās vietās atbilstoši likumiem;
- veikt citu publiska rakstura darbību.
4.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.
4.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
5.nodaļa. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana.
5.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga biedrība, kuras statūtos ir paredzēta jebkāda rakstura saistība ar Mākslu terapiju, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
5.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņemt valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu,, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
5.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
5.4. Par balstiesīgu biedru automātiski kļūst katrs Biedrībā uzņemtās biedrības īstenais biedrs.
5.5. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības 30. dienu laikā pirms izstāšanās rakstveidā paziņojot par to valdei.
5.6. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
 5.6.1. biedrs vairāk kā sešus mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
 5.6.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
 5.6.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
 5.6.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
5.7. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu darba dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
6.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.
6.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
 6.1.1. Piedalīties Biedrības pārvaldē,
 6.1.2. Saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
 6.1.3. Piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
6.2. Biedrības biedru pienākumi:
 6.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus,
 6.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,
 6.2.3. ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,
6.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešana šā biedra piekrišana.
7.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.
7.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;
7.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.
8.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.
8.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
8.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri.
Biedri var piedalīties biedru sapulcē personīgi vai deleģējot pilnvaru kādam citam biedrības biedram.
8.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31. martam.
8.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
8.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
8.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
8.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
8.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
9.nodaļa. Izpildinstitūcija.
9.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no septiņiem valdes locekļiem.
9.2. Biedrības Valdes locekļus no Biedru vidus ievēl Kopsapulce uz 3 (trim) gadiem.
9.3. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.
9.4. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
9.5. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.
9.6. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.
10.nodaļa. Revidents.
10.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl valde uz trim gadiem.
10.2. Biedrības revidents var būt Biedrības valdes loceklis.
10.3. Revidents:
 10.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
 10.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
 10.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
 10.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
10.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
10.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.
11.nodaļa. Biedru nauda.
11.1. Biedrības maksā biedru naudu vienu reizi gadā līdz nākamā gada 31. janvārim par katru īsteno biedru saskaņā ar balsojumu LMTAA kopsapulcē.