Ārstniecības personas vārds, uzvārds    Apliecības derīguma termiņš

Kristīne Vende-Kotova                                            15.12.2023.

Mirdza Liepiņa                                                            25.05.2025.

Dace Visnola                                                              20.11.2027.

Santa Grīnfelde                                                          05.12.2025.

Edīte Krēvica                                                               07.01.2024.

Mirdza Paipare                                                           08.10.2025.

Indra Majore-Dūšele                                                08.04.2025.

Dita Daugina                                                               25.11.2024

Katrīna Dimsone                                                        04.06.2027

Elīna Cauna – Ņitavska                                          05.11.2026.

Ārstniecības personu apmācīttiesību komisijas nolikums:  Nolikums_Apmacitiesibas

Apmācīttiesīga pretendenta anketa: Apmacittiesiga_Pretendenta_Anketa

 

NB! Informācija apmācīttiesīgā statusa pretendentam – pieteikuma anketa jāaizpilda elektroniskā formā un jāsaskaņo ar darba devēju un atbilstošo profesionālo asociāciju un tad jāiesniedz LĀPPOS Apmācīttiesību komisijai!

Apmācīttiesīgo dokumentu iesniegšana

Apmācīttiesīgo ārstniecības personu dokumentus iesniedz attālināti, izmantojot šādas dokumentu iesniegšanas iespējas:

  • sūtot pa pastu uz LĀPPOS adresi Miera iela 28-3, Rīga, LV-1001
  • nogādājot LĀPPOS pasta kastītē Miera iela 28-3, Rīga (ārdurvju kods 257)
  • nosūtot elektroniski parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: apmacittiesibas@lappos.lv

LĀPPOS Apmācīttiesīgo komisija aicina un rekomendē pretendentus iesniegt nepieciešamos dokumentus elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu (lēmums pieņemts Apmācīttiesīgo komisijas sēdē, 12.03.2021.).

Papildus informācija:
Tālrunis: 28612047
e-pasts: apmacittiesibas@lappos.lv

LĀPPOS Apmācīttiesīgo komisijas sēžu datumi 2024.gadā:
01.03.2024.
14.06.2024.
27.09.2024.
06.12.2024.

NB! Latvijas Ārstniecības Profesionālo organizāciju savienība informē, ka 2020.gada 5.aprīlī ir stājies spēkā “Likums par iestāžu darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” (https://likumi.lv/ta/id/313730-par-valsts-instituciju-darbibu-arkartejas-situacijas-laika-saistiba-ar-covid-19-izplatibu ), kura 28.pantā noteikts, ka “Lai novērstu ārkārtējās situācijas seku ietekmi uz ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu darbību, visu ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu spēkā esošās reģistrācijas vai spēkā esošā sertifikāta termiņš  vai apmācīttiesīgās ārstniecības personas apliecība tiek pagarināts par sešiem mēnešiem.” Ievērojot minēto, visu šobrīd spēkā esošo sertifikātu/ apliecību (neatkarīgi no to izdošanas datuma) derīguma termiņš tiek pagarināts par 6 (sešiem) mēnešiem.