1. Ārstniecības likums.
http://www.likumi.lv/doc.php?id=44108

2. Ministru kabineta noteikumi Nr. 264
Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām

3. Ministru kabineta noteikumi Nr.268
“Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu”
http://www.likumi.lv/doc.php?id=190610

4. Ministru kabineta noteikumi Nr. 943
Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība

5. Ārstniecībā izmantoto medicīnisko tehnoloģiju datu bāze – Mākslu terapija

https://www.zva.gov.lv/zvais/mtdb/30-rehabilitacijas-mediciniskie-pakalpojumi/makslu-terapija

6. Ārstniecības personu reģistrs

http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/datubazes

7. Profesiju klasifikators  

https://www.lm.gov.lv/lv/klasifikacija/profesiju-klasifikators-0