Mākslu terapija Latvijā ietver četru mākslu terapijas specializāciju kopumu – deju un kustību terapija, drāmas terapija, mūzikas terapija, vizuāli plastiskā mākslas terapija un ir veselības aprūpes joma, kurā pacientu/klientu daudzveidīgo veselības un sociālo problēmu risināšanai un pārvarēšanai individuāli vai grupā terapeitiskās vides un terapeitisko attiecību kontekstā izmanto: mākslas līdzekļus, tehnikas un paņēmienus, radošo procesu un tā rezultātu, pacienta/klienta atgriezenisko saiti par procesu un/vai radīto darbu, kas tiek saprasta, kā viņa sajūtu, emociju, jūtu, domu, vajadzību, spēju, resursu, interešu, grūtību u.c. izpausme profesionālā mākslas terapeita klātbūtnē.

Mākslas terapeits ir funkcionālais speciālists – ārstniecības persona, kas ir ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību veselības aprūpē un profesionālo kvalifikāciju ar specializāciju vienā no mākslas veidiem: deju un kustību terapija vai drāmas terapija, vai mūzikas terapija, vai vizuāli plastiskā mākslas terapija.

Mākslas terapeits strādā veselības, sociālās aprūpes vai izglītības jomā, ar pacientiem/klientiem, kuriem ir somatiski, funkcionāli, psihiski traucējumi vai psiholoģiskas grūtības.

Drāmas terapija izmanto dažādas teātra tehnikas, lomu spēles, sociodrāmu un psihodrāmu, priekšmetus, fotogrāfijas, video, mūziku un skaņas, lai radošā veidā nonāktu pie pilnīgākas psihiskas un emocionālas integrācijas, personības izaugsmes un izmaiņām, kā arī dažādu simptomu mazināšanas. Drāmas terapijā fokuss ir vērsts uz pacienta/klienta emocionālo pieredzi, uzsvaru liekot uz kognitīviem un uz darbību orientētiem mērķiem, t. sk. saistībā ar sevis apzināšanos, kognitīvo iemaņu attīstības veicināšanu, emociju izpausmi un regulāciju, uzvedības izpausmju uzlabošanu, jaunu uzvedības modeļu iemācīšanos, saskarsmes iemaņu attīstīšanu, komunikācijas prasmju pilnveidošanu, māksliniecisko spēju attīstīšanu un iespējamo problēmas risināšanas veidu apzināšanos, kas ietekmē pamatproblēmu atkarībā no pacienta/klienta vajadzībām un/vai diagnozes profesionāla drāmas terapeita klātbūtnē.