Mākslu terapija Latvijā ietver četru mākslu terapijas specializāciju kopumu – deju un kustību terapija, drāmas terapija, mūzikas terapija, vizuāli plastiskā mākslas terapija un ir veselības aprūpes joma, kurā pacientu/klientu daudzveidīgo veselības un sociālo problēmu risināšanai un pārvarēšanai individuāli vai grupā terapeitiskās vides un terapeitisko attiecību kontekstā izmanto: mākslas līdzekļus, tehnikas un paņēmienus, radošo procesu un tā rezultātu, pacienta/klienta atgriezenisko saiti par procesu un/vai radīto darbu, kas tiek saprasta, kā viņa sajūtu, emociju, jūtu, domu, vajadzību, spēju, resursu, interešu, grūtību u.c. izpausme profesionālā mākslas terapeita klātbūtnē.

Mākslas terapeits ir funkcionālais speciālists – ārstniecības persona, kas ir ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību veselības aprūpē un profesionālo kvalifikāciju ar specializāciju vienā no mākslas veidiem: deju un kustību terapija vai drāmas terapija, vai mūzikas terapija, vai vizuāli plastiskā mākslas terapija.

Mākslas terapeits strādā veselības, sociālās aprūpes vai izglītības jomā, ar pacientiem/klientiem, kuriem ir somatiski, funkcionāli, psihiski traucējumi vai psiholoģiskas grūtības.

Mūzikas terapija izmanto mūzikas tehnikas un tās izteiksmes līdzekļus (skaņu, ritmu, melodiju, harmoniju, dinamiku u.c.) pašizpausmei un refleksijai profesionālā mūzikas terapeita klātbūtnē. Instrumentālās un vokālās improvizācijas, kustības, mūzikas klausīšanās sekmē terapeitisku muzikālu attiecību veidošanu un uzturēšanu. Mūzika spēj iedarboties daudzveidīgi – uz cilvēka prātu, jūtām, gribu un iztēli. Tās iedarbība sakņojas visa organisma fizioloģiskajās reakcijās. Mūzikas terapijā pielieto metodes, kas atbilst pacienta/klienta diagnozei vai vajadzībām. Mērķi ir orientēti uz indivīda fiziskās, emocionālās, kognitīvās un sociālās veselības uzlabošanu un/vai attīstību un vienmēr tiek formulēti kontekstā ar pacienta/klienta vai grupas vajadzībām, darba vides specifiku, t. sk. mūzikas terapeita sadarbību multiprofesionālajā komandā un citiem aspektiem.