Informācija atjaunota 05.03.2022.

 

TĀLĀKIZGLĪTĪBA UN TIP

 

Ja par dalību tālākizglītības pasākumā (starptautiskās konferencēs, kongresos u. tmldz.) pasākuma organizētājs nav norādījis TIP vai stundas?

Atbilde

Iespējami 3 rīcības varianti:

1) Var lūgt tālākizglītības pasākuma organizatoram izsniegt apliecinājumu, kas norāda stundu vai TIP skaitu.

2) Ņemot vērā pasākuma ilgumu dienās, var patstāvīgi aprēķināt un norādīt TIP pa dienām. Saskaņā ar MK noteikumiem nr. 943*, par vienu dienu var norādīt ne vairāk kā 8 TIP.

3) TIP apjomu nosaka profesionālā asociācija. Uzrādot informāciju apliecinošu dokumentu par dalību šajā pasākumā, ir jāpievieno arī apliecinājums no asociācijas par ieskaitāmo TIP apjomu.

 

Vai tiek piešķirti TIP par darbu: 1) profesionālo asociāciju un/vai asociāciju apvienības valdēs, 2) sertifikācijas komisijā, 3) LMTAA Ētikas komisijā?

Atbilde

Saskaņā ar MK noteikumiem nr. 943* tālākizglītības punkti ir piešķirami tikai par tādiem profesionālās kvalifikācijas neformāliem tālākizglītības pasākumiem, kuri ir norādīti un atbilst šo noteikumu 5. pielikumam “Profesionālā un zinātniskā darbība un tālākizglītības pasākumi”.

1) 5. pielikumā nav punkta, kur būtu paredzēts piešķirt TIP par darbu profesionālo asociāciju un/vai biedrību valdē un Ētikas komisijā. Līdz ar to par darbu profesionālās asociācijas valdē un Ētikas komisijā TIP nav piemērojami.

2) 5. pielikumā 2. daļā 9. punktā ir noradīts “Darbs profesionālās konsultatīvās padomēs un darba grupās”. Šis punkts ir piemērojams tad, ja profesionālās asociācijas biedrs ir piedalījies darba grupā (piemēram, profesijas standarta pārskatīšanā).

Darba grupai ir jābūt reģistrētai profesionālās organizācijas dokumentācijā (piemēram, norādīts protokolā). Attiecīgi, resertifikācijas pretendentam ir jāuzrāda apliecinājums par dalību darba grupā, ko izsniedz profesionālā asociācija vai asociāciju apvienība. Apliecinājumā norādāms darba grupas nosaukums, sastāvs, izveides fakts un darbības ilgums.

3) 5. pielikumā 2. daļā 13. punktā minēts “Darbs ārstniecības personu sertifikācijas institūcijas vēlētās institūcijās vai sertifikācijas komisijās”. Līdz ar to par darbu sertifikācijas komisijā ir piemērojami TIP. Apliecinājumu par darbu sertifikācijas komisijā izsniedz LMTAA valde.

 

Kādi tālākizglītības pasākumi tiek iekļauti 60% mākslu terapijas daļā?

Atbilde

60% mākslu terapijas daļā tiek ieskaitīti tālākizglītības pasākumi visās četrās mākslu terapijas specializācijās, kā arī kongresi, konferences, semināri, u.tml., kurās ir iekļautas tematiskas uzstāšanās un/vai meistarklases mākslu terapijā.

60% mākslu terapijas daļā netiek ieskaitīti tālākizglītības pasākumi visās ar mākslas terapeita profesionālo darbību saistītās radniecīgās jomās – piemēram, psiholoģijā, psihiatrijā, psihoterapijā, medicīnā, sociālajā darbā u.tml., tai skaitā mākslas terapeitu profesionālo asociāciju organizētie tālākizglītības pasākumi minētajās radniecīgajās jomās, piemēram, LMTAA rīkots seminārs par Autiskā spektra traucējumiem.

 

Vai pie tālākizglītības semināriem tiek ieskaitīti semināri vai kursi, kas ir noklausīti ārzemēs tiešsaistē?

Atbilde
Jā, ārvalstu semināri, kursi, apmācības tiešsaistē tiek ieskaitītas tālākizglītībā. Svarīgi, lai izsniegtajā apliecībā ir norādīts pasākuma nosaukums, datums, ilgums (stundas) un dalībnieka vārds, uzvārds.

 

Vai tālākizglītības pasākumu izvēlei ir noteikti kādi kritēriji?

Atbilde
Tālākizglītības pasākumu izvēlei nav noteikti kritēriji. Tālākizglītības pasākumus mākslas terapeits izvēlas atbilstoši savai profesionālajai darbībai un vajadzībām. Tālākizglītības pasākumiem saturiski jābūt attiecināmiem uz mākslas terapeita profesiju.

 

Kurā periodā tiek ieskaitīti tālākizglītības pasākumi, kas ir iegūti 3 mēnešu starpposmā starp dokumentu iesniegšanu resertifikācijai un jaunā sertifikāta saņemšanu?

Atbilde
Šajā periodā apgūtos tālākizglītības pasākumus var uzrādīt nākamā sertifikācijas perioda resertifikācijas lapā.

 

Kāds apliecinājums ir nepieciešams par pilnas vai nepilnas slodzes pedagoģisko darbu izglītības iestādē, kura īsteno medicīniskās izglītības programmas?

Atbilde
Darba devējs sniedz izziņu par darba attiecībām (ar darba līgumu) par pilnas vai nepilnas slodzes pedagoģisko darbu, norādot konkrētu laika periodu. 

Saskaņā ar MK noteikumu nr. 943* 5. pielikuma 2. daļu par pilnas vai nepilnas slodzes pedagoģisko darbu izglītības iestādē, kura īsteno medicīniskās izglītības programmas ir piešķirami 30 (pilna) vai 15 (nepilna) TIP gadā.

 

 

SERTIFIKĀTA TERMIŅA PAGARINĀJUMS

 

Kad ir jāsniedz resertifikācijas dokumenti sakarā ar termiņa pagarinājumu?

Atbilde

Saskaņā ar likumu par iestāžu darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību (28. pants) visām ārstniecības personām, kurām laika periodā no 2020. gada 5. aprīļa līdz 2020. gada 10. jūnijam bija spēkā esošs sertifikāts, sertifikātu (neatkarīgi no to izdošanas datuma) derīguma termiņš bez jebkādām ārstniecības personas papildu darbībām automātiski tika pagarināts par 6 (sešiem) mēnešiem.

Mākslas terapeitiem, uz kuriem attiecas šīs izmaiņas, sertifikāta derīguma termiņš jārēķina 6 mēnešus uz priekšu un dokumenti resertifikācijai jāsniedz uz to datumu, kas atbilst 6 mēnešu termiņa pagarinājumam, t.i., 3 mēnešus pirms pagarinātā sertifikāta derīguma termiņa beigām.

Piemēram, ja sertifikāta derīguma termiņš beidzas, 2022. gada 15. jūnijā, tas tika pagarināts par 6 mēnešiem, t.i., tā beigu termiņš ir 2022. gada 15. decembris. Resertifikācijas dokumenti, attiecīgi, ir iesniedzami līdz 2022. gada 15. septembrim.

Savu sertifikāta derīguma termiņu var skatīt LMTAA mājas lapā, kur tie ir norādīti ar minēto termiņa pagarinājumu https://maksluterapija.lv/sertificetie-makslas-terapeiti/ 

 

 

DOKUMENTU SAGATAVOŠANA UN IESNIEGŠANA AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU

 

Kā noformēt re/sertifikācijas dokumentus iesniegšanai ar drošu elektronisko parakstu? Kāda ir parakstīšanas kārtība un secība dokumentos?

Atbilde

Re/sertifikācijas dokumentus var iesniegt parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.

Lai e-dokuments iegūtu juridisku spēku, tas ir jānoformē atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu noformēšanas prasībām:

1) parakstāmo dokumentu beigās ir jāiedrukā atruna: DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

2) ja mākslas terapeits un darba devējs dokumentu parakstīs dažādos datumos, tad dokumentā datumu neiedrukā, bet tā vietā drukā DATUMS SKATĀMS LAIKA ZĪMOGĀ.

3) parakstīšana secība ir atbilstoša dokumentā norādīto personu kārtībai. Dokuments stājas spēkā, kad to ir parakstījusi pēdējā persona.

4) vienā dokumentā ir jālieto vienāds parakstīšanas veids. Piemēram, ja iestādes vadītājs Profesionālās darbības pārskatu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, tad arī mākslas terapeitam tas jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

5) parakstāmajos dokumentos ir jābūt iedrukātam parakstītāju vārdam, uzvārdam. Kā arī darba devēja organizācijai un amatam.

6) Katrs dokuments ir parakstāms atsevišķi.

7) Ja Sertifikācijas lapas vai Resertifikācijas lapas I daļa tiek sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, tad ārstniecības persona punktos 13.1., 13.2. un 13.3. iedrukā „Apliecinu”, ja attiecīgajā apakšpunktā norādītais atbilst, vai „Neapliecinu” – ja neatbilst.

 

* MK noteikumus nr. 943 par Ārstniecības personu sertifikācijas kārtību skatīt šeit: https://likumi.lv/ta/id/253782-arstniecibas-personu-sertifikacijas-kartiba